top of page

Algemene voorwaarden

 1. De ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis wordt uitgevoerd, in betaling van de reissom en/of eventuele aangebrachte schade.

 2. Behalve andere afspraken op voorhand gemaakt:

  • Zijn onze prijzen berekend op een normale prestatie van de chauffeur(s) tussen 8u30 en 20u30 met een maximum prestatie volgens de wettelijke normen. Vanaf 12 u dienstprestatie zal er een supplement worden aangerekend van €20,- per begonnen uur. 

  • Beschouwen wij onze contracten slechts als geldig na storting  door de klant van een voorschot van 25% van de reissom op het ogenblik van de reservatie.  Het saldo zal ten laatste tien dagen voor afreis worden vereffend

  • Zullen in geval van annulatie door de klant volgende kosten worden aangerekend:

   • ​​Tot 30 dagen voor vertrek: geen kosten

   • 11 tot 29 dagen voor vertrek: 25% van de reissom

   • 3 tot 10 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

   • Minder dan 3 dagen voor vertrek: het volledige bedrag​​

 3. Alle aan de klant overgemaakte prijzen, zijn vatbaar voor wijzigingen onder invloed van de algemene economische voorwaarden en inzonderheid van iedere eventuele stijging van de prijzen van de grondstoffen en/of van de uur/maandlonen, de toegepaste taksen in de verschillende door te reizen landen.

 4. Bij vertraging van meer dan 15 minuten, met oorzaak bij een der deelnemende reizigers, behoudt onze firma zich het recht voor niet langer te blijven wachten.

 5. In geval van defect aan de autocar met reisonderbreking als gevolg, zal onze firma zorgen voor een hulpcar om de reis verder te zetten.

 6. Onze firma is niet verantwoordelijk voor onvoorziene reisonderbrekingen ten gevolge van overmacht zoals overstromingen, wegomleggingen, weersomstandigheden, stakingen, technische pannes niet te wijten aan slecht onderhoud, ongevallen, enz.  De eventueel daar uitvloeiende kosten zijn ten laste van de reizigers.

 7. Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Onze firma is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van reisgoed uit het voertuig, noch voor beschadiging ervan die niet te wijten is aan de technische toestand van het voertuig.
  De waarde van de mee te nemen bagage zal niet hoger zijn dan €2500,- per persoon. Is zulks wel het geval, dan zal de groep of betrokkenen op zijn kosten een bijkomende verzekering afsluiten.

 8. Onze facturen zijn contant en op hun datum betaalbaar.  Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldatum hebben wij het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten van 12% per jaar aan te rekenen.  Behalve deze intresten zal er een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van €20,- en een maximum van €90,- bij een bedrag van €1.000,-

 9. Iedere klant en/of reiziger wordt geacht kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Een klacht en/of bezwaar dient ons per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de prestaties of na ontvangst van de factuur toe te komen. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gebied waarin onze onderneming zich bevindt.

bottom of page