top of page

Privacyverklaring

E-MOTION-S NV (hierna “E-MOTION-S”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. In deze privacyverklaring geven we u dan ook heldere en transparante informatie over hoe E-MOTION-S omgaat met de persoonsgegevens.

 

E-MOTION-S verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze verklaring. Het is dan ook aangewezen om deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien er fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in het privacy beleid, zal dit duidelijk vermeld worden op onze website.

1. De verwerkingsverantwoordelijk en zijn vertegenwoordiger

De verwerkingsverantwoordelijke: E-MOTION-S NV, Grootlosestraat 57, 3128 TREMELO

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke: Mevrouw Martine DUPONT

2. Om welke reden verwerkt E-MOTION-S persoonsgegevens?

E-MOTION-S verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

 

E-MOTION-S verwerkt persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail uw vragen en uw verzoeken te verwerken indien u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

 

Daarnaast kan E-MOTION-S uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor personenvervoer. De gegevens worden gebruikt om de diensten waarvoor u beroep doet op  E-MOTION-S uit te kunnen voeren.

 3. Welke persoonsgegevens verwerkt E-MOTION-S?

E-MOTION-S verwerkt enkel en alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de onder nummer 2 opgesomde doelstelling.

 

Meer specifiek kan het gaan om de volgende persoonsgegevens:

 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en gsm-nummer, fax, e-mailadres, berichten via e-mail of post;

  • Bestemmingen van reizen en periode van reis;

  • Bankrekeningnummer.

4. Worden de persoonsgegevens aan derden overgemaakt?

 

E-MOTION-S kan de persoonsgegevens die u aan haar verschaft doorgeven aan derde partijen, maar dit enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

De persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden…

 

  • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;

  • Indien er een wettelijke verplichting is;

  • Indien u ons daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.

 

De werknemers van E-MOTION-S zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

 

E-MOTION-S bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden.

 

6. Hoe beveiligt E-MOTION-S de persoonsgegevens?

 

E-MOTION-S neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken aan de hand van een beveiligde server. E-MOTION-S zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

7. Website – Cookies


De website van E-MOTION-S maakt gebruikt van Google Analytics, een websiteanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna “Google”). Op die manier verzamelen wij gegevens om een beter inzicht te krijgen in de bezoekers van de website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website maakt hiervoor gebruik van “cookies”. De verzamelde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een eigen beveiligde server en kan tevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

8. Welke zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

 

U hebt het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. U dient er natuurlijk rekening mee te houden dat er omstandigheden zijn waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren of waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen.

 

Om deze rechten uit te oefenen, dient u ons een verzoek te versturen op het volgende adres of e-mailadres:

 

Adres: E-MOTION-S NV, Grootlosestraat 57, 3128 TREMELO

           

E-mailadres: info@olympiacar.be

 

Om uw identiteit te kunnen nagaan, kunnen wij u verzoeken om een bewijs over te maken.

 

E-MOTION-S wenst u er tevens op te wijzen dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de Privacycommissie (www. Privacycommissie.be).

bottom of page